អ្នកកំពុងនៅទីតាំង
ទំព័រដើម > ចំនេះដឹងទូទៅ > គន្លឹះខ្លីៗ > ធ្វើម៉េចបានសម្ភាសន៍ការងារជាប់? នេះជាសំណួរ និងរបៀបឆ្លើយ សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ! អ្នកត្រូវតែដឹង!

ធ្វើម៉េចបានសម្ភាសន៍ការងារជាប់? នេះជាសំណួរ និងរបៀបឆ្លើយ សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ! អ្នកត្រូវតែដឹង!

ត្រូវប៉ាន់ សូមផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវវិធីងាយស្រួល និងរហ័ស ដើម្បីចាប់ផ្តើមរៀបចំ សម្រាប់ការសំភាសន៍ ការងាររបស់អ្នក។ វាពិតជាចាំបាច់ណាស់ ដែលអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្តើមរៀនពីរបៀបឆ្លើយ លើសំណួរ ដែលគេនឹងត្រូវសួរ នៅពេលសំភាសន៍ការងារនានា។

ក្នុងអត្ថបទនេះ លោកអ្នក នឹងបានសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែម អំពីអ្វីដែលគួរធ្វើ ឬឆ្លើយ និងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើ ឬឆ្លើយ នៅពេលសម្ភាសន៍។

ចូរប្រាប់យើងអំពីអ្នក.? (Tell us about yourself)

នេះជាសំណួរបើក ដែលគេសួរមុនសំណួរណាៗទាំងអស់។ វាជាសំណួរ ដែលគេតែងតែសួរ នៅក្នុងបទសំភាសន៍ការងារទូទៅ។ ដូច្នេះហើយទើបអ្នកត្រូវរៀន និងហាត់ឆ្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុនពេលអ្នកទៅសម្ភាសន៍។

             របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • អ្នកត្រូវឆ្លើយដោយសង្ខេប និងចំគោលដៅ មានន័យថា អ្នកត្រូវរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍ អំពី ការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ន (បើមាន), បទពិសោធន៍ការងារកន្លងមក, ប្រវត្តិនៃការសិក្សា ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានា, លទ្ធិផលការងារ ឬរង្វាន់ និងលិខិតលើកទឹកចិត្តនានា ដែលអ្នកទទួលបាន ពីការងារកន្លងមក។
 • ធ្វើការស្រាវជ្រាវព័ត៌មាន អំពីក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នដែលអ្នកនឹងទៅសម្ភាសន៍ ថាតើក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ននោះ គេធ្វើអ្វីខ្លះ មានលក់ផលិតផល ឬផ្តល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះ និងមានចក្ខុវិស័យ និងបេសកម្ម ដូចម្តេច? ព័ត៌មានទាំងនេះ អ្នកអាចស្វែងរកបានតាម គេហទំព័រ (Website) របស់ស្ថាប័ននោះ បានដោយងាយ។

           អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • កុំប្រាប់អំពីរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដល់អ្នកសម្ភាសន៍ឲ្យសោះ ព្រោះគេមិនចង់ដឹង រឿងទាំងនោះឡើយ។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកបានធំធាត់ឡើងនៅ ខេត្ត ឬក្រុង…មានបងប្អូន ….នាក់។
 • កុំប្រាប់អំពីបទពិសោធន៍ ជីវិតណា ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ ឬមុខតំណែង ដែលអ្នកកំពុងសម្ភាសន៍ឲ្យសោះ។

២. ហេតុអ្វីបានជាយើងគួរជួលអ្នក? (Why should we hire you?)

នេះជាសំណួរដ៏ពេញនិយមផងដែរ ដែលអ្នកសម្ភាសន៍បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ ក្នុងការសម្ភាសន៍ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក។ វាអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសល្អ ក្នុងសន្សំពិន្ទុនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ បើអ្នកដឹងអំពី  របៀបឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវនោះ ព្រោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ននានា គេត្រូវការតែបុគ្គលិកណា ដែលអាចជួយក្រុមហ៊ុនគេ ឲ្យសម្រេចបានប្រាក់ចំណេញច្រើន។

            របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • អ្នកត្រូវបង្ហាញអ្នកសម្ភាសន៍ថា អ្នកជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ ដែលសមនឹងមុខដំណែង ឬការងារហ្នឹង។
 • អ្នកជាបេក្ខជន ដែលនឹងជួយដោះស្រាយ “បញ្ហា” របស់ពួកគេបាន។
 • អ្នកត្រូវបង្ហាញថា អ្នកបានដឹងព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួន អំពី ក្រុមហ៊ុន និងការអនុវត្តន៍ការងារទូទៅ ដែលក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងអនុវត្ត ព្រោះអ្នកបានស្រាវជ្រាវ ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនរួចរាល់ហើយ។
 • អ្នកត្រូវប្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍ អំពី “រឿង ឬកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើបានជោគជ័យ” ដែលនេះ វាបង្ហាញអំពីថាអ្នកមាន “លក្ខណៈសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់” ដែលគេតម្រូវការ។

          អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • អ្នកមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្ដទេ ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ លើកឡើងថា: «ពួកគេមានបេក្ខជនយ៉ាឆ្នើម ឬខ្លាំងៗជាច្រើននាក់ ផងដែរ … “មុនពេលដែល ពួកគេសួរសំណួរនេះ។
 • (វាជារឿងធម្មតាមួយ ដែលអ្នកសម្ភាសន៍ អាចនឹងលើកឡើង មុនពេលចាប់ផ្តើមសួរសំណួរនេះ)។
 • កុំរៀបរឹករហូតដល់មិនហ៊ាននិយាយអ្វី ក្នុងបទសម្ភាសន៍សោះនោះ។
 • នេះ វាជាឱកាសរបស់អ្នក ដើម្បីបង្ហាញ ឬបង្អួតចំណដឹង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកហើយ។
 • កុំនិយាយដោយអន្ទះសាពេក លឿនពេក យឺតពេក ឬខ្លាំង ឬតិចតិចពេកឲ្យសោះ។
 • ចម្លើយរបស់អ្នក គួរតែជាក់លាក់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 • កុំឆ្លើយជាមួយ “ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការងារនេះ” ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកគួតែឆ្លើយថា ហេតុអ្វីការងារនេះ ត្រូវនឹងសមត្ថភាព ឬលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកវិញ។

៣. តើអ្វីជាចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់អ្នក? (What Is Your Greatest Strength?)

នេះជាសំណួរ សួរត្រង់ៗតែម្តងអំពីចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នក ដែលអ្នកត្រូវតែឆ្លើយឲ្យបានល្អបំផុត ព្រោះអ្នកសម្ភាសន៍ នឹងផ្តល់តម្លៃ និងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិសេស លើចម្លើយរបស់អ្នក។

           របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • នេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក ដែលអ្នកត្រូវបង្ហាញ អំពី ភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួន ទៅដល់អ្នកសម្ភាសន៍។ សំណួរនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹកនាំបទសំភាសន៍ ទៅណាអ្នកចង់ឱ្យវាទៅ។ វាជាឱកាសមួយ ដែលអ្នកត្រូវរៀបរាប់រឿង ឬកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើបានជោគជ័យ ទៅប្រាប់ដល់អ្នកសម្ភាសន៍។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវទាញយកប្រយោជន៍ ពីឱកាសនេះឲ្យបាន!
 • បន្លិចចំណុចខ្លាំងសំខាន់ៗរបស់អ្នក ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខដំណែងដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ ប្រាបើទៅអ្នកសម្ភាសន៍។
 • អ្នកត្រូវចេះសែ្វងរកព័តឥមាន របស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្វែងយល់អំពីព័ត៌មាននៅក្នុង ការពិពណ៌នាការងារ (Job Description) ដែលក្រុមហ៊ុននោះ បានបង្ហាញចំនុចខ្លាំងរបស់ខ្លួន ហើយអ្នកត្រូវបង្ហាញចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នក ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុននោះ។

           អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • កុំបង្ហាញការអះអាងថា អ្នកមិនអាចផ្តល់ឧទាហរណ៍ ឬជាការពិតនាន អំពីចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នក។
 • កុំស្ងប់ស្ងាត់ ឬអៀនប្រៀបពេក ប៉ុន្តែក៏មិនសម្តែងថាខ្លួនឯង ជាវិរៈនារី ឬ វិរៈបុរសដែរ។
 • កុំប្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍ លើចំណុចខ្លាំងណា ដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនោះ។

៤. តើអ្វីជាចំណុចខ្សោយបំផុតរបស់អ្នក? What Is Your Greatest Weakness?

មនុស្សគ្រប់រូប មានចំណុចខ្សោយរាងៗខ្លួន។ អ្នកអាចបង្ហាញពី ចំណុចខ្សោយ ណាក៏ដោយដែល មិនប៉ះបាល់ដល់ការងារ នោះពុំមានអ្វីទាស់ខុសឡើយ។ ចូរកុំព្យាយាម មិនឆ្លើយនូវសំណួរនេះ។

           របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • បង្ហាញថាអ្នកបានដឹង អំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះ។
 • បង្ហាញថាអ្នក “ស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន ដោយខ្លួនឯង” ហើយ អ្នកមានសមត្ថភាព ក្នុងការចាត់វិធានការ ដើម្បីកែលម្អខ្លួនឯង។

           អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • កុំឆ្លើយថា ខ្ញុំចេះអស់ ហើយគ្មានចំណុចខ្សោយ ឲ្យសោះ។
 • កុំបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពស្នូល នៃការងារនេះឲ្យសោះ។

. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បំរើការងារ ឲ្យស្ថាប័នរបស់យើង? Why Do You Want To Work For Us?

អ្នកសម្ភាសន៍ ចង់ដឹងថា តើកក្តាមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ ដែលជម្រុញឲ្យ អ្នកចង់បានការងារនេះ? តើអ្នកចង់ បានការងារនៅទីនេះ គឺគ្រាន់តែចង់បានប្រាក់ខែ ឬចង់អភិវឌ្ឍខ្លួន ឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃក្រុមហ៊ុននេះ និងចង់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពរីកចម្រើន ទៅមុខទៀត? អ្នកត្រូវបង្ហាញពួកគេថាអ្នកចង់ក្លាយជា ផ្នែកមួយនៃក្រុមគ្រួសារ” របស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នេះ។   

           របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • អ្នកគួរនិយាយ អំពី រឿង ឬកិច្ចការជាក់លាក់ណាមួយ ដែលអ្នកចូលចិត្តអំពីក្រុមហ៊ុននេះ។ អ្នកគួរស្វែងរកថា តើក្រុមហ៊ុនតម្រូវការអ្វី ហើយកំពុងមានតម្រូវការអ្វីខ្លះ? ពេលអ្នកដឹងចម្លើយហើយ នោះអ្នអាចបង្ហាញអំពី អ្វីដែលអ្នកមានក្នុង “ការបំពេញតម្រូវការទាំងនោះ”។
 • អ្នកត្រូវបង្ហាញថា អ្នកមានសមត្ថភាពបំពេញបន្ថែម លើចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ននេះ។
 • អ្នកត្រូវបង្ហាញពីចំណុចខ្លាំង របស់អ្នកឲ្យបានល្អ ស្របទៅនឹងមុខតំណែង និងវប្បធម៍របស់ក្រុមហ៊ុន។

           អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • កុំបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាថា អ្នកត្រូវការការងារនោះ ក្នុងរយៈពេលខ្លី ព្រោះអ្នកនឹងរកការងារថ្មីឲ្យសោះ។
 • កុំនិយាយថា “ដោយសារតែខ្ញុំត្រូវការប្រាក់»។

. ហេតុអ្វីបានជាអ្នក ចាកចេញពីការងារ ចុងក្រោយរបស់អ្នក? Why Did You Leave Your Last Job?

សំណួរនេះពិតជាអាច ធ្វើឲ្យអ្នកស្វែងរកការងារជាច្រើន មានភាពភ័យស្លន់ស្លោរពិបាកឆ្លើយ។ ប្រសិនបើអ្នក ត្រូវបានគេបណ្តេញចេញ ពីការងារចុងក្រោយ អ្នកត្រូវប្រឌិតរឿងវិជ្ជមានឡើង ហើយបង្ហាញអ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីបទពិសោធន៍នេះ និងដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនោះទៅ។
ប្រសិនបើអ្នកបានចាកចេញ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត អ្នកត្រូវប្រាកដថា អ្នកត្រូវពន្យល់ពីមូលហេតុ ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នក ចាកចេញពីការងារនោះ។

            របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • បើអ្នកចាកចេញពីការងារ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីស្វែងរក និងពង្រឹងសមត្ថភាពការងារ និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន អ្នករៀបរាប់ប្រកបដោយសុទិដ្ឋនិយមបំផុត។
 • ពាក្យដូចជា “ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិក” និង “ការកាត់បន្ថយថវិកា” និង “សេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពអាក្រក់” គឺអ្នកជាប្រើប្រាស់បាន ប្រសិនបើអ្នក អាចផ្តល់ហេតុផលល្អ ទៅកាន់អ្នកសម្ភាសន៍ អំពីការចាកចេញពីការងារ។
 • អ្នកក៏អាចប្រាប់ថា ដោយសារចប់គម្រោង ឬចប់កុងត្រា ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកការងារថ្មី។

           អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • កុំឆ្លើយថា ដោយសារប្រធាន ឬក្រុមការងារ ឬស្ថាប័នមិនល្អឲ្យសោះ។
 • កុំនិយាយថា “វាជាពេលវេលាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយ ហើយខ្ញុំចង់ស្វែងរកការងាថ្មី ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការងារដដែលៗឡើយ។
 • កុំនិយាយកុហក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីការងារ។

៧. តើអ្វីជាសមទ្ធិផលធំបំផុតរបស់អ្នក? What Is Your Greatest Accomplishment?

សំណួរនេះ គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសំណួរថា “តើអ្វីជាចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់អ្នក?” ដែរ អ្នកក៏អាចឆ្លើយ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងចម្លើយ ដែលអ្នកបានឆ្លើយ។ អ្នកត្រូវឆ្លើយយ៉ាងណាក៏ដោយ តែកុំភ្លេងពន្យល់គេថា អ្នកមានគុណភាពនៃសមត្ថិភាព ជំនាញ និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ថាប័ននោះ។ អ្នកជាជ្រើសរើស ចំណុចខ្លាំងជាច្រើនមកប្រាប់គណៈកម្មការសម្ភាសន៍ តែសូមចងចាំថា អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសចំណុចខ្លាំងណា ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ដល់ស្ថាប័ននោះបំផុត។

 • ត្រូវនិយាយអំពីសមទ្ធិផលណា ដែលបង្ហាញអំពីអ្នក និងមុខតំណែង ថាអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារក្នុងមុខតំណែងនោះ។
 • ចូរព្យាយាមបង្ហាញពី ចំណង់ចំណូលចិត្ត នៅពេលដែលអ្នកនិយាយា អំពី សមទ្ធិផលរបស់អ្នក។
 • អ្នកអាចបង្ហាញពីការធ្វើការងារជាក្រុម ហើយសម្រេចបានលទ្ធិផលអ្វីមួយ។

៨. រៀបរាប់ពីស្ថានភាព ការងារលំបាកមួយ និងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើ ហើយដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េច … Describe A Difficult Work Situation And What You Did To Overcome It…

នេះគឺជា សំណួរសំភាសន៍មួយក្នុងចំណោម សំណួរជាច្រើន ដែលមានស្មុគស្មាញ និងពិបាកឆ្លើយ ដែលគេតែងតែសួរ។ អ្នកត្រូវមាន “រឿងដែលអ្នកដោះស្រាយបានជោគជ័យ” ណាមួយ ហើយត្រៀមវាជាស្រេច សម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះ។ រៀបរាប់ពីបញ្ហា ដែលអ្នកបានដោះស្រាយ ដោយជោគជ័យ។

            របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • ជ្រើសយកឧទាហរណ៍មួយ ដែលបង្ហាញអ្នកនូវ ការដោះស្រាយបញ្ហាមួយ ដែលអាចកើតឡើង នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មី ដែលអ្នកកំពុងសម្ភាសន៍នេះ។ វា ក៏បង្ហាញពីតម្លៃរបស់អ្នកផងដែរ។
 • ត្រូវលើកយកបញ្ហាជាក់លាក់ និងរៀបរាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
 • ប្រើយុទ្ធាសាស្រ្តនិយាយT.A.R.។ នេះ ជាវិធីសាស្រ្តដែលល្អបំផុត ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីដំណាលពី ការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយ។ S.T.A.R មានន័យថា S (Situation)=ស្ថានភាព, T (Task)=ភារកិច្ច, A (Action)=សកម្មភាព, និង R (Result)=លទ្ធផល។ អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖
 • កុំប្រកាន់នរណាម្នាក់ នៅក្នុងរឿងជោគជ័យរបស់អ្នក (អ្នករួមការងារចៅហ្វាយ ឬអតិថិជន)។
 • កុំប្រឆាំង ឬប្រអំពើហឹង្សាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ។

. តើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាអ្វីនៅ ៥ ឆ្នាំខាងមុខ? Where Do You See Yourself In 5 Years?

សំណួរនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកស្វែងរកការងារ គិតថាហាក់ដូចជាសាមញ្ញ ហើយស្រួលឆ្លើយ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគិត ឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀត នោះអ្នក អ្នកនឹងមើលឃើញថា វាមានន័យពីរគឺថា អ្នកសួរចង់ដឹងថា តើអ្នកមានផែនការ សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងហើយឬនៅ សម្រាប់ ៥ឆ្នាំខាងមុខ? ហើយតើអ្នកចង់នៅ បំរើការងារឲ្យស្ថានប័ន ដែលអ្នកកំពុងតែសម្ភាសន៍នេះ ឬយ៉ាងណា?

            របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • ពេលដែលអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះ អ្នកត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើះពី កម្រិតនៃការប្តេជ្ញាចិត្ត ឬតាំងចិត្តរបស់អ្នក ចំពោះមុខងារ ដែលអ្នកកំពុងសម្ភាសន៍។
 • បន្តាប់មក អ្នកត្រូវបង្ហាញ អំពី ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក លើតួនាទីដែលអ្នកកំពុងសម្ភាសន៍ ដោយបង្ហាញពី យុទ្ធសាស្ត្ររីកចម្រើនពិតប្រាកដដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងតួនាទី ដែលអ្នកចង់បាន និងតម្រូវការ និងតម្លៃរបស់ស្ថាប័ននេះ។
 • អ្នកត្រូវបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក នៅក្នុងអាជីពរយៈពេលវែង ជាមួយស្ថាប័ននេះ។

            អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • កុំបង្ហាញមហិច្ឆតាថា ស្ថាប័នដែលអ្នកកំពុងសម្ភាសន៍ថា គ្រាន់តែជា “មធ្យោបាយ ឬចំណុចចាប់ផ្តើម” សម្រាប់អ្នក។ ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យសោះ។ អ្នកត្រូវការ បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការឲ្យស្ថាប័ននោះ។
 • កុំនិយាយថាអ្នកចង់ក្លាយជា នាយកប្រតិបត្តិរបស់ស្ថាប័ននេះ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំខាងមុខឲ្យសោះ។
 • ហើយក៏កុំនិយាយថា “តាមពិតទៅ ខ្ញុំចង់បានដំណែងរបស់អ្នក ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខ”។

១០. តើអ្នកមានសំណួរអ្វីទេ? Do You Have Any Questions For Me?

ប្រមាណជា ៧៥% នៃអ្នកស្វែងរកការងារនឹងនិយាយថា “ទេ ខ្ញុំគ្មានសំណួរអ្វីទេ” ទៅនឹងសំណួរនេះ។

សំណួរនេះ ផ្តល់នូវឱកាសដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នក ក្នុងការឈរលំដាប់ទីមួយពីហ្វូងមនុស្ស ឬបេក្ខជន ដែលមានសលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងឡាយ។ អ្នកគួរតែបង្ហាញ ពីចំណេះដឹង និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក  ចំពោះក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការអ្នកកំពុងសម្ភាស សម្រាប់មុខដំណែងណាមួយ។ អ្នកត្រូវតែ ត្រៀមសំណួរជាស្រេច សម្រាប់កិច្ចសម្ភាសនួការងារ ឬសំណួរបែបនេះ៕

           របៀបឆ្លើយ (អ្វីដែលត្រូវធ្វើ)៖

 • ការផ្តោតសំណួររបស់អ្នក ទៅលើស្ថាប័ននេះ ថាតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ សម្រាប់វា?
 • សួរអំពីអ្វី ដែលអ្នកបានស្រាវជ្រាវអំពីព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័ននេះ។ វាជារឿងល្អមួយ បើអ្នកសួរសំណួរបែបនេះ ព្រោះវានឹងបង្ហាញ អំពីចំណង់ចំណូលចិត្ត និងចំណេះដឹងរបស់អ្នក អំពីរបស់ក្រុមហ៊ុនេះ។
 • សួរថា បើមានហេតុផលណា ដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសម្ភាសន៍ សម្រេចចិត្តមិនជ្រើរើសយកអ្នក ដូច្នេះ អ្នកអាច គិតគូររកវិធីដោះស្រាយបាន។

           អ្វីដែលមិនគួរឆ្លើយ ឬធ្វើ៖

 • កុំនិយាយថា «ទេ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្មានសំណួរអ្វីទេ»។ ចូរចងចាំថា អ្នកត្រូវត្រៀមសំណួរ សម្រាប់ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះជានិច្ច។
 • កុំផ្តោតសំណួររបស់អ្នកនៅលើខ្លួនឯង ហើយទាមទា ឬចង់បានអ្វីពីអ្នកសម្មភាសន៍ឲ្យសោះ។ ឧទាហរណ៍៖ កុំសួរសំណួរ រកចម្លើយណា ដែលអ្នកអាចរកឃើញចម្លើយបានយ៉ាងងាយស្រួលឲ្យសោះ។ កុំសួរអំពី  ថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងអត្ថប្រយោជន៍ លឿនពេកនៅក្នុងដំណើរការសម្ភាសន៍នេះ។

ប្រភព៖ ត្រូវប៉ាន់

នាគដេក
ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង លេខទូរស័ព្ទ 086830262 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) ឬ អ៊ីម៉ែល paper.khmer@gmail.com និង តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរភែបភើ https://www.facebook.com/khmerpaper
http://khmerpaper.com
Top