អ្នកកំពុងនៅទីតាំង

ថ្មីនេះ អ្នករៀបរៀងសៀវភៅ មគ្គុទ្ទេសក៍អាណាចក្រអង្គរភាគ១និង២ បានរាបរាប់ក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកខ្លួន ដោយដូច្នេះថា៖ តើបងប្អូនជាតិខ្មែរ ស្គាល់សៀវភៅ "មគ្គុទ្ទេសក៍អាណាចក្រអង្គរភាគ១និង២" ហើយឬនៅ? ហើយតើសៀវភៅនេះ ផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្...

Top