អ្នកកំពុងនៅទីតាំង
ទំព័រដើម > Posts tagged "Agriculture"

មនុស្សជាច្រើន តែងធ្លាប់បានឮចាស់បុរាណតំណាលប្រាប់ អំពីការដាំដើមចេកឲ្យបានផ្លែ ច្រើនដោយដាំបញ្ច្រាសគល់ឡើងលើ ផ្នែកខាងដើមដោតចូលទៅក្នុងដី ហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សជា ច្រើនមានចម្ងល់ដក់ជាប់ក្នុងចិត្តថា ហេតុអ្វីបានជាអ៊ីចឹងទៅកើត? តើវាអាចចេ...

Top