អ្នកកំពុងនៅទីតាំង
ទំព័រដើម > Posts tagged "Kakao-Talk"

សម្ព័ន្ធ Alibaba មានឈ្មោះថា Ant Financial ដែលធ្វើការប្រតិបត្តិការលើសេវាកម្ម របស់ Alipay ហើយនិងប្រព័ន្ធធនាគារអេឡិចត្រូនិច របស់ ស្ថាបនិក Jak Ma បាននឹងកំពុងធ្វើការបោះទុនវិនិយោគទៅលើ ក្រុមហ៊ុន Kakao Pay ដើម្បីពង្រីកដែនប្រត្តិ...

Top